بررسی شیوه زندگی کاراته کاران نخبه کشور و اثر آن بر کنترل استرس قبل از مسابقات

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

کلیدواژه‌ها