رابطه نوع و میزا نشیوع آسیب ها با برخی ویزگی های آنتروپومتریکی و پست بازی والیبالیست های نخبه مرد ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم

3 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

کلیدواژه‌ها