تأثیر نوع تمرین قدرتی,استقامتی وترکیبی برغلضت تستسترون و کورتیزول سرمی مردان جوان تمرین نکرده

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

4 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

کلیدواژه‌ها