تأثیر یک دوره تمرینات ثبات دهنده ی مرکزیو تمرینات قدرتی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در مردان سالمند

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

اعضای هیت علمی گروه تخصصی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

کلیدواژه‌ها