بررسی مقایسه ای ورزش بانوان قبل و بعد از طرح ادقام

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 اعضای هیت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج

2 اعضای هیت علمی دانشگاه آزاد واحد کرج

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی ار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

کلیدواژه‌ها