اثر کانون توجه خود گفته ها در تمرینات بسکتبال براضطراب حالتی بازیکنان مبتدی هنگام پرتاب آزاد با حضور تماشاگران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

2 واحد علوم تحقیقات گروه تربیت بدنی تهران,ایران استادیار دانشگاه الزهرا(س)

3 دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

کلیدواژه‌ها