مقایسه تأثیر روش های کامپیوتر , سنتی و ترکیبی بر میزان اکتساب و یادداری دانش ونگرش مهارت شوت بسکتبال

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 اعضای هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد کرج

کلیدواژه‌ها