بررسی تغییرات مقیاس تعادلی برگ پس از انجام تمرینات ویبریشن تمام بدن و بی تمرینی توسط مردان سالمند سالم

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم

2 دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

4 دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

کلیدواژه‌ها