یک دوره تمرینات مقاومتی بر سیستم ایمنی همورال کشتی گیران نخبه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی

کلیدواژه‌ها