ارتباط بین تغییرات ANP و لیپولیز در پاسخ به فعالیت تک جلسه ای مقاومتی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابلیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 استاد دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران

کلیدواژه‌ها