تأثیرات شدّت و مدّت تمرین بر زیر رده های لکوسیتی خون در مردان ورزشکار

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیل

2 عضو هیأت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل

3 استادیار داتشگاه محقق اردبیل

4 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

کلیدواژه‌ها