تأثیر یک پروتکل آماده سازی روی دررفتگی مکرر جلویی شانه در ورزشکاران حرفه ای

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش دانشگاه علومپزشکی بقیه اللّۀ

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده