تحلیل وضعیت اقتصادی,اجتماعی و انگیزشی تماشاگران فوتبال: مطالعه موردی بازی استقلال وپیروزی در لیگ حرفه ای

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد کرج

5 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج