بررسی عملکرد رؤسای هأیت های ورزشی بانوان استان تهران ورابطه آن با اثر بخشی از دیدگاه کارکنان,مربیان , داوران و ورزشکاران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد واحد کرج

2 استادیار دانشگاه الزهرا

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی

کلیدواژه‌ها