مقایسه اثرات تمرین بر آمادگی جسمانی بازیکنان جوان و بزرگسال نخبه فوتبال

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هایت علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

2 عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

کلیدواژه‌ها