تاثیر بازخورد خود کنترلی بر اکتساب و یادداری دقت مهارت پرتاب کودکان 10 ساله

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد کرج

کلیدواژه‌ها