توصیف نیمرخ مهارت های روانی دوچرخه سواران نخبه ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی