تاثیر 8 هفته تمرینات منتخب بر برخی از ناهنجاری های الگوی رشدی راه رفتن کودکان 3-5 ساله کودکستان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی