مقایسه عدم مصرف مایعات، مصرف آب و محلول کربوهیدرات-الکترولیت بر میزان گلوکز و اسید لاکتیک خون زنان غیر فعال در شروع خستگی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز کوه

3 دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج