نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر